0

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ИТР България ООД извършва продажби на едро и дребно на място в магазина ни в гр. Бургас, по телефон, по имейл или чрез Интернет магазина ни shop.itr.bg. Тези условия обвързват всички юридически и физически лица, както и всички потребители на shop.itr.bg. С натискане на бутона за регистрация или с извършването на поръчка по имейл, телефон или на място в магазина на ИТР България клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. Продуктите, които се намират на интернет страницата на shop.itr.bg, не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

3. След натискане на бутона „Финализирай поръчката“, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че е сключен договор.

4. ИТР България си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка, в случай че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ИТР България уведомява клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите и отказ от поръчката или да направи заместваща поръчка.

5. За български юридически и физически лица договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с включен ДДС. За чуждестранни лица, регистрирани по ДДС в съответната държава, договорният език е английски, а сделките ще се извършват в евро без ДДС. За чуждестранни физически лица договорният език е английски и плащанията ще бъдат извършвани в лева с включен ДДС.

6. Освен ако не е указано друго, стоките, които ИТР България предлага, са употребявани.

6а. Стоките могат да бъдат със следните състояния:

6б. Батериите могат да бъдат със следните състояния:

II. ДОСТАВКА

7. Клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер ИТР България се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ИТР България не носи отговорност за закъснение, в случай че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

8. Веднага след доставката стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Клиента или упълномощено от него лице. Ако доставката се извършва за сметка на ИТР България, евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ИТР България и Клиентът трябва да предяви претенция до транспортната фирма. Ако доставката се извършва за сметка на Клиента, в случай че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ИТР България не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ИТР България не е обвързана от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

9. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите, описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ИТР България се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

10. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

11. Освен ако не е договорено друго, чуждестранните клиенти са отговорни за организирането на доставката на стоката си. ИТР България може да съдейства в намирането на транспорт, но от името и за сметка на Клиента.

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

12. ИТР България прилага гаранционен документ (приемо-предавателен протокол) на своите клиенти със закупената стока. В документа са описани основните гаранционни условия на закупената от клиента стока. Пълните гаранционни условия се намират на www.itr.bg. или shop.itr.bg.
Извън описаните в документа гаранционни условия се прилага Законът за електронната търговия и Законът за защита на потребителите.

IV. ЦЕНИ

13. Цените, посочени на сайта или оферирани по имейл или телефон, включват опаковане, но НЕ и транспортиране до Клиента или застраховка на стоката, освен ако няма допълнителна уговорка между ИТР България и Клиента. Ако Клиентът желае стоката му да бъде застрахована, той трябва изрично да уведоми ИТР България. В случай че стоките се изпращат извън територията на Република България, клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

14. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и (след регистрация) да поръчва обявените стоки на Интернет магазина shop.itr.bg.

15. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

16. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ИТР България за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

17. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на страницата shop.itr.bg или според договореното по имейл, телефон или на място в магазина на ИТР България.

17а. Клиентите, които нямат договорена кредитна линия при ИТР България, са длъжни да заплатят своята поръчка в брой (на място в магазина), с наложен платеж (при доставка с куриер) или предварително по банков път.

17б. Ако Клиентът избере да плати по банков път, ще му бъде изпратена проформа фактура, чиято пълна стойност трябва да бъде изплатена до 5 (пет) работни дни след издаването й. Поръчката започва да се изпълнява след получаване на плащането. Ако плащането (или платежно нареждане с референтен номер) не е постъпило до този срок, ИТР България има право да анулира поръчката и да освободи стоката от резервация. Ако Клиентът е физическо лице и желае да плати по банков път, той трябва да предостави своя ЕГН, за да му бъде издадена фактура.

18. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ИТР България, се задължава при ползване на услугите на страницата shop.itr.bg:

19. Всички клиенти се задължават да посочат точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да платят цената на стоката, да заплатят разходите по доставката, когато същата не е безплатна, и да осигурят достъп и възможност за получаване на стоката. В случай че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

20. Потребителите – физически лица, имат право да се откажат от покупката в рамките на 14 дни от получаване на стоката, като в този случай потребителят дължи заплащане на всички разходи за доставка (в случай, че е заплатена от ИТР България) и връщане на стоката.

20а. За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено ИТР България за решението си да се откаже от договора, като попълни протокол за рекламация, в който трябва да посочи стоките, които желае да върне, и да предостави банкова сметка, по която желае да му бъде възстановена сумата.

20б. Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка, задължително заедно с придружаващите ги документи и аксесоари, като ги предаде на ИТР България или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора. Върнатите стоки трябва да отговарят на следните изисквания:

21. Ако доставката се извършва извън територията на България и се организира от Клиента, той е длъжен да предостави на ИТР България копие от доказателство за доставка (подписано ЧМР, товарителница), както и попълнен сертификат за потвърждение на доставката (Entry certificate), който ще бъде предоставен на Клиента от ИТР България.

22. Ако доставката се извършва извън територията на България и се организира от ИТР България, Клиентът е длъжен при поискване да предостави на ИТР България копие от доказателство за доставка (подписано ЧМР, товарителница).

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИТР БЪЛГАРИЯ ООД

23. ИТР България няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

24. ИТР България има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, разположени на сървъра на shop.itr.bg.

25. ИТР България има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ИТР България, да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ИТР България не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез shop.itr.bg.

25а. ИТР България след получаване на плащането се задължава да прехвърли на клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

26. При упражняване правото на Потребителя – физическо лице, на отказ от покупката ИТР България възстановява на Потребителя по банков път заплатената от него цена за върнатите стоки, като Потребителят няма право да изисква възстановяване на сумите за куриерски услуги за доставка и връщане.

26а. ИТР България има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките.

26б. В случай че Потребителят не изпълни задължението си по навременното връщане на стоката, без да уведоми ИТР България за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

27. ИТР България не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ИТР България във връзка с ползването на услугите от потребителите, не пораждат каквато и да било отговорност или задължения за ИТР България. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

28. ИТР България има право да събира и използва информация, отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

29. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ИТР България, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на посочения за контакт имейл адрес на страницата www.itr.bg. ИТР България събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ИТР България ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

30. ИТР България не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ИТР България не е предвидила и не е била длъжна да предвиди – вкл. случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ИТР България.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ И БИСКВИТКИ

31. За да се запознаете с политиката ни за защита на личните данни, моля, натиснете тук.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

32. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ИТР България, която има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ИТР България се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай че Потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ИТР България има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

33. Под „Потребител/клиент“ се разбира всеки, който е заредил Интернет страницата shop.itr.bg на своя компютър, или всеки, който е заявил изрично желание да закупи стоки от ИТР България (направил е поръчка по телефона, по имейл или на място в магазина на ИТР България).

34. Под „Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути, свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

35. Интернет магазинът shop.itr.bg е собственост на ИТР България ООД.

36. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ИТР България, съобразно българското законодателство.


Този сайт използва "бисквитки". Ако продължите да го разглеждате, Вие се съгласявате с тяхното използване. За повече информация, моля, натиснете тук

Добре